La SELEZIONE OMOTENASHI si terrà a Shinjuku Odakyu